ذخایرگندم کشور ۴۰ درصد افزایش یافت

ذخایرگندم کشور ۴۰ درصد افزایش یافت

دولت برنامه خودکفایی را در محصولات اساسی اجرا می کند؛ به طوری که امسال تولید گندم ۲۵ درصد و ذخیره سازی ۴۰ درصد رشد کرده است. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، رشد ۲۵ درصدی تولید و…