فائو: گرسنگی ۸۲۸ میلیون نفر در جهان

فائو: گرسنگی ۸۲۸ میلیون نفر در جهان

دبیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) اعلام کرد: ۸۲۸ میلیون نفر در جهان گرسنه و ۳.۱ میلیارد نفر هنوز از عهده یک رژیم غذایی سالم برنمی‌آیند و امروز نیازمند استفاده از قدرت همبستگی و اقدامات جمعی برای مقابله…