کشتی صادراتی اوکراین امروز به لبنان می رسد

کشتی صادراتی اوکراین امروز به لبنان می رسد

این خبر که نخستین محموله صادراتی اوکراین امروز در بنادر لبنان لنگر می اندازد قیمت جهانی را کاهش داد در حقیقت کشورها به صادرات از اوکراین مطمئن شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، این خبر که…