سند امنیت غذایی برای اولین بار در کشور تدوین می شود

سند امنیت غذایی برای اولین بار در کشور تدوین می شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سند امنیت غذایی برای اولین بار در کشور در حال تدوین است، گفت: این سند در مرحله نهایی شدن است، باید ریل‌گذاری برای حداقل ۱۰ سال آینده در زمینه امنیت غذایی در…