اجرای طرح ملی پایداری تولید گندم در کشور

اجرای طرح ملی پایداری تولید گندم در کشور

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح پایداری تولید گندم در سال زراعی ۱۴۰۲ -۱۴۰۱، با موضوعاتی نظیر بذر، عملیات به‌زراعی، کشت قراردادی، مکانیزاسیون و… تدوین شده و در حال اجراست. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات…

طرح تولید پایدار گندم برای تامین ۱۳.۵ میلیون تن محصول

طرح تولید پایدار گندم برای تامین ۱۳.۵ میلیون تن محصول

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی: در سال جاری تولید ۱۳.۵ میلیون تن هدفگذاری شده است. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که طرح تولید پایدار گندم…