رشد ۵۶ درصدی مصرف گندم صنف و صنعت در سال ۱۴۰۰

رشد ۵۶ درصدی مصرف گندم صنف و صنعت در سال ۱۴۰۰

مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: میزان مصرف گندم در بخش مصارف صنف و صنعت در سال گذشته از رشد تصاعدی برخوردار بود و از ۸۷۴ هزار و ۲۷۷ تن در سال ۱۳۹۹ به یک میلیون…