تاثیر تغییرات آب‌وهوایی بر افزایش شدید قیمت گندم

تاثیر تغییرات آب‌وهوایی بر افزایش شدید قیمت گندم

افزایش دما برای محصول گندم مضر است. با این حال، بازده محصولات، چشم‌انداز کلی‌نگر از امنیت غذایی ارائه نمی‌دهد. تاثیرات تغییرات آب‌وهوایی بر قیمت گندم، معیشت و اصول بازار کشاورزی نیز برای امنیت غذایی مهم اما تا حد زیادی نادیده…